RIVAL har i flere år samarbej­det med kunder i den danske, tyske og norske forsvarsindu­stri. De værdsætter RIVALs styrker, som ligger i at udvikle og levere emner, som er kriti­ske for kunderne, og vægter kvalitet, dokumentation, spor­barhed og leveringssikkerhed højere end laveste pris.

I tæt samar­bejde med flere underleveran­dører har RIVAL været ansvarlige for totalleverance af avancerede dele til en kampvogn. ”I den slags projekter tager vi altid det fulde ansvar for projektledel­sen,” siger salgschef Christi­an Aarup fra RIVAL. ”Dermed bliver vi kundens garant for, at leverancen lever op til de aftalte forhold, og at kunden kun har én kontakt omkring projektet.”

Stærke systemleverancer gennem netværk
Samarbejdet med kunder­ne i forsvarsindustrien viser, at det har stor be­tydning, at RIVAL kan fun­gere som systemleverandør på kundens projekter. ”Som systemleverandør har vi stor glæde af det stærke netværk af underleverandører, som vi samarbejder med primært inden for overfladebehand­ling, certificerede materialer, svejsning og research & de­velopment,” siger Christian Aarup. ”Vi har konstant fokus på at udbygge vores netværk både på salgs-og underleve­randørsiden, og her er vores medlemskab af CenSec af stor betydning.”

 

Tager det fulde ansvar
RIVAL står således i dag med værdifulde kompetencer og erfaringer, som sætter virk­somheden i stand til at løfte omfattende projekter med systemleverancer til forsvarsindustrien i samarbejde med kompetente underleveran­dører. ”Vi ved, at parametre som leveringssikkerhed, kvalitet, fuld sporhed og et tæt sam­arbejde om projekterne er afgørende for vores kunder i forsvarsindustrien,” siger Christian Aarup. ”Den viden er både vores medarbejdere og underleverandører klar til at anvende på nye projekter i industrien, hvor vi har stor tiltro til at kunne gøre en vær­diskabende forskel for kun­derne.”

Se flere nyheder