For medarbejderne hos RIVAL ligger det i kulturen at løse kundens opgaver så godt og effektivt som muligt. Det kræver mod til at udfordre kunden og fokus på bl.a. proces- og kostoptimering samt statistical proces control (SPC).

Hos RIVAL oplever vi i rigtig mange tilfælde, at kunderne har stort udbytte af, at medarbejderne er opdraget til at være kritiske.” Det fortæller ejer Henrik Holvad og uddyber: ”Vi er meget bevidste om, at fokus på bl.a. proces- og kostoptimering er vigtige områder for at kunne give kunden mest værdi for pengene. Det kræver, at vi tør gå i dialog med kunden om den foreslåede proces og evt. de tolerancer, der er specificeret for det konkrete emne for at nå frem til, om der med fordel kan justeres.”

Kompetente gutter  
Grundlaget for, at RIVAL med succes kan indgå i den tætte dialog med kunderne og komme med forslag til forbedringer, ligger i den solide kompetence og erfaring, som medarbejderstaben rummer. ”Vi er en kompetenceleverandør. Vores medarbejdere har gennem en længere årrække arbejdet med udvikling og produktion af kritiske og kostbare emner og derigennem opbygget solid kompetence,” siger Henrik Holvad. ”Det giver netop grundlaget for, at vi med begavelse kan medvirke til at forfine og effektivisere produktionen af kundens emner – også ved at anvende statistical proces control (SPC) og andre metoder.

Dialog om proces
RIVAL investerer således gerne ressourcer i opstarten på samarbejdet med kunden og tager dialogen om muligheden for at optimere produktionsprocessen med udgangspunkt i kundens konkrete produkt. Det kan eksempelvis være ved at fjerne eller omlægge processer, flytte eksterne processer internt eller ændret håndtering af efterprocesser.

Begavet håndtering af kvaliteten
”Samtidig skal vi med stor begavelse håndtere vores produktion og kvaliteten. Her er SPC en yderst effektiv metode, som vi arbejder målrettet med at udnytte,” siger Henrik Holvad. ”Vi starter typisk op med at lave en prøveproduktion af et konkret emne og finder ud af, hvordan eksempelvis slitagen på værktøjerne udvikler sig i løbet af en begrænset serieproduktion.

Efter prøveproduktionen kan vi beregne, hvor ofte der er behov for at måle emnerne for at sikre, at kvaliteten er på plads og samtidig vurdere, hvor ofte et værktøj (eksempelvis et bor) skal udskiftes, for at kvaliteten af emnerne holder sig inden for tolerancerne. Gennem denne metode minimerer vi eksempelvis behovet for at måle alle emner, og vi kan mere intelligent planlægge vores robotproduktion. Her er det jo afgørende, at ”Robert” kan køre en nats produktion, uden at der bliver behov for at udskifte et af værktøjerne undervejs pga. slitage.”

Den fulde RIVAL-pakke
”Vi ønsker at tilbyde alle kunder den fulde RIVAL-pakke,” siger Henrik Holvad. ”Her indgår ud over den tætte sparring om processen også bl.a. fuld dokumentation, materialecertifikater, målerapporter, kvalitetssikring og leveringssikkerhed samt, at emnerne leveres “ready to use.”

Som en del af ydelsen til kunden indgår således overvejelser om, hvordan den videre snitflade til kunden skal planlægges. Her forholder vi os eksempelvis til, hvordan de producerede emner stables bedst på pallerne for at lette kundens videre håndtering mest muligt. Alt i alt oplever vi en rigtig god respons fra vores kunder på vores tilgang til samarbejdet, og vi får mange positive tilbagemeldinger på både vores mod til at tage en nærmere dialog samt indholdet i den fulde RIVAL-pakke. Det skaber en stor værditilvækst hos kunderne i alle brancher.”

Se flere nyheder

 

Flere og flere kunder vælger at indgå rammeaftaler med RIVAL. Baggrunden er, at RIVAL tilbyder en kostoptimeret serieproduktion i høj kvalitet samtidig med, at kunden får adgang til hele virksomhedens kompetencepallette. Aftalerne øger både kundens og RIVALs konkurrenceevne.

Store danske industrivirksomheder som Birn og Vestas samt flere udenlandske kunder i forsvarsindustrien har i dag valgt at indgå rammeaftaler med RIVAL om enten levering af et bestemt antal emner om ugen, faste årlige antal eller en helt tredje kombination. Hos RIVAL tager vi altid udgangspunkt i kundens konkrete behov, og vi er samtidig meget fleksible, hvis kunden eksempelvis får brug for et ekstra antal eller for at flytte en levering.

Forfiner hele bearbejdningsprocessen 
”Som kompetenceleverandør har vi rigtig gode muligheder for at gå ind og forfine bearbejdningsprocessen for de emner, som kommer igen og igen,” siger indehaver Henrik Holvad. ”Her kan vi afsætte flere ressourcer til at gennemtænke hele processen – herunder opspændinger, målinger af tolerancer og brug af værktøj – og måske opbygge en standardopstilling til netop det enkelte emne. Dermed får vi optimeret processen, og kan efterfølgende nedsætte prisen pr. produceret emne, hvilket har gjort, at vi har formået at forblive konkurrencedygtige på trods af generelle prisstigninger i branchen.”

Klar til konkurrence med Østen og Østeuropa
Med en rammeaftale hos RIVAL sikrer kunderne sig samtidig den fleksibilitet, tætte kommunikation og høje kvalitet og leveringssikkerhed, som oftest mangler, hvis man vælger de billigere løsninger i Østen eller Østeuropa. ”Når vi ser på et emnes totalomkostninger gennem hele produktionsprocessen, er vi i høj grad konkurrencedygtige med de udenlandske producenter i Østen og Østeuropa,” siger Henrik Holvad.  ”Det kan umiddelbart være tiltrækkende for virksomhedernes indkøbere at komme på eksotiske ture til Kina for at købe ind til lave priser, men når de ser det på den lange bane, kan det ikke måle sig med de problemer, som ofte efterfølgende opstår ved eksempelvis fejl i ordrer, bøvl i kommunikationen, manglende fleksibilitet og store lagerbeholdninger, som måske går hen og bliver forældede.”

Høj leveringsevne giver tryghed
Hos RIVAL er specielt den høje leveringsevne og evnen til at gøre tingene rigtigt første gang af stor værdi for kunderne. Det gælder både dem, som får produceret kritiske og kostbare enkeltstyksemner og dem, som indgår aftale om en serieproduktion. ”Vi har evnet at overflytte den værdifulde læring, vi har fået gennem flere års samarbejde med olie- og gasindustien til hele vores produktion,” siger Henrik Holvad.

”Vi stiller eksempelvis store interne krav til vores leveringsevne, som skal være min 98 %. Det ved vi har stor værdi for vores kunder, samtidig med at vores produktionsapparat er gearet til det. Gennem seks af de sidste 12 måneder har vores leveringsevne ramt de 100 %. Det indgår som en væsentlig del af RIVAL-pakken, som skaber tryghed og værdi for vores kunder og danner grundlag for de længerevarende samarbejde.”

Se flere nyheder

Løbende arbejde med LEAN er en fast del af udviklingen hos RIVAL. Det seneste tiltag på området er en øget fokus på forbedringer. Her er alle medarbejdere ansvarlige for at byde ind.

Produktionschef Søren Djursland og værkfører Glenn Scharling er bannerførere hos RIVAL, når det gælder den øgede fokus på forbedringer. Målet er at alle kolleger skal kunne se forbedringsmuligheder og føle sig ansvarlige for at bringe forslag videre og måske selv implementere dem.

Ændret tankegang 
Denne nye tankegang skal trænes og indøves hos alle på RIVAL. Det skal være en fast del af jobbet, at alle er ansvarlige for at se forbedringsmuligheder. ”Vi ønsker også herigennem at give den enkelte medarbejder mere ansvar og nyt indhold i jobbet,” siger Søren Djursland. ”Flere kolleger er allerede rigtigt gode til det, men det skal ligge på rygraden hos alle.”

Intro-møder 
Derfor har Søren Djursland også afholdt møder med de enkelte grupper i produktionen for at fortælle mere om hele formålet med at fokusere på forbedringer, og hvad der forventes af den enkelte. Tilbagemeldingerne på møderne har været meget positive.
Samtidig har man indført forbedringstavler i alle grupper, hvor der sættes fokus på forbedringer og målstyring. Det gør det synligt for alle, hvad der arbejdes efter, når det gælder kvalitet og effektivitet.

Vi skal være bedre 
”Det er en vigtig del af vores arbejde med LEAN, minimering af svind og øget produktivitet, at vi bliver bedre til at finde forbedringer. Det vil også øge kvaliteten i vores arbejde en tand mere,” siger Søren. ”Hertil kommer, at vores øgede fokus på serieproduktion, hvor vi udfører den samme bearbejdning flere gange, gør det endnu vigtigere at blive bedre til det, vi gør, så det gøres rigtigt første gang.”

”For mig stopper det aldrig,” supplerer Glenn. ”Man kan altid sige til sig selv – det er ikke godt nok endnu, det kan gøres lidt bedre – selv om man gentagne gange har forbedret en bearbejdningsproces. Det har jeg prøvet med succes mange gange.”

Se flere nyheder

 

Maskinfabrikken RIVAL er netop blevet re-certificeret uden afvigelser af DNV GL i forbindelse med virksomhedens ISO 9001:2008 certificering. RIVAL får ros på flere områder, og eksempelvis den øgede indsat i PTA giver anledning til positive tilbagemeldinger.

Hos Maskinfabrikken RIVAL har man dagligt fokus på at forbedre de interne procedurer til glæde for både kunder, medarbejdere og RIVAL. ”Vi ved, at det har en positiv effekt både internt og eksternt, at vi løbende bliver bedre til at forberede os, gennemføre en proces samt følge op,” siger ejer af RIVAL, Henrik Holvad.

PTA og kvalitet
Det er således også baggrunden for, at RIVAL har oprustet i produktionsteknisk afdeling, forbedret ordrebehandlingen og løbende udvikler hele ledelsessystemet. Alt sammen områder, som DNV GL i den netop gennemførte audit betragter som ”rosværdige tiltag”.

”Formålet med oprustningen i PTA er primært at skabe den rigtige sammenhæng mellem kundens ordre og arbejdet i produktionen, således at produktionen bliver lavet rigtigt første gang og hver gang herefter,” siger Henrik Holvad.

Det skal således sikre, at kunden får netop det emne, han skal bruge i rette kvalitet og tid, og at man hos RIVAL tilrettelægger produktionen mest hensigtsmæssigt.

Introduktionsforløb 
Også internt på medarbejderfronten er der implementeret flere nye ”rosværdige tiltag”. Man har eksempelvis implementeret et nyt introduktionsprogram for nyansatte funktionærer.

Ordentlighed i fokus
RIVAL har også med succes implementeret en opdateret version af personalehåndbogen, hvor man specifikt har arbejdet med at præcisere, hvad ordentlig opførsel på RIVAL er. ”Det ligger helt naturligt i forlængelse af vores arbejde med ordentlighed på mange andre områder,” siger Henrik Holvad. ”Der må ikke herske tvivl om, hvordan vi på RIVAL definerer dannelse og respekt. Det er med til at sikre et godt arbejdsmiljø og et godt forhold til kunderne.”

Systematisk opfølgning
Der arbejdes således kontinuerligt på at blive bedre på alle områder, og RIVAL har helt faste procedurer for, hvordan der følges op på de løbende interne audits og de anbefalinger, kommentarer og afvigelser, som registreres. ”Kun herigennem forbedrer vi os konstant,” siger Henrik Holvad. ”Vi ved, at det har en afgørende betydning for, at vi fortsat kan vokse og udvikle os. Vi har ambitiøse planer for fremtiden, og hele vores ledelsessystem er en vigtig forudsætning herfor.”

Se flere nyheder