I mange virksomheder er der et krav om at gennem­føre årlige besparelser og optimeringer. Det medfører oftest også, at indkøbsafde­lingen går ud med krav om besparelser hos deres un­derleverandører. Men bespa­relser kan gennemføres på flere måder, hvilket man hos RIVAL har en helt klar hold­ning til.

”Det handler på mange områder om ikke at tænke helt konventionelt, når vi taler om indkøb og besparelser,” siger ejer af RIVAL Henrik Holvad og fortsætter: ”Vi har gennem flere år erfaret, at de kunder, som har bedst styr på deres forretning og ser på de totale omkostninger også ender med at få de bedste priser – og det på en sådan måde, at der kan blive en god forretning ud af det for både kunde og leverandør.”

Valide forecasts
Muligheden for at få gode priser star­ter oftest med, at kunden har valide forecasts for den fremtidige produk­tion af deres emner. ”Det vil sjældent blive en god forretning for kunden, hvis de starter med at bestille 200 emner og så gentager den proces fle­re gange hen over måske et år,” siger Henrik Holvad. ”Her handler det om på forhånd at vide, at der eksempelvis bliver brug for 1.000 styks om året og herefter indgå en rammeaftale med os om produktion af dem. Det giver os helt andre muligheder for at produ­cere, når vi har bedst tid og lægge på lager, så vi kan levere, når kunden har behovet og samtidig tilbyde en bedre pris.”

Optimering af produkt og produktion
RIVAL indgår ofte i en optimerings­proces om selve bearbejdningen, når det gælder kundens emner, hvilket også kan få en væsentlig betydning for den endelige emnepris.

”Når vores kunder vælger at indgå en længere­varende aftale med os, giver det også god mening, og der er god økonomi i, at vi ser på, hvordan vi kan optimere bearbejdningsprocessen og måske optimere på kundens specifikationer omkring bearbejdning, tolerancer og materialer,” siger Henrik Holvad. ”Det sker oftest i et samarbejde, hvor kunden kan se fordelene i at investere i et opstartsprojekt for efterfølgende at få mere fordelagtige priser på de fær­dige emner.”

Væsentlige besparelser
”Mange af vores kunder kan således i dag se fordelene i at indgå rammeaf­taler, hvor de ud over at få den fulde RIVAL-pakke med bl.a. dokumentati­on, målerapporter, kvalitet, leverings­sikkerhed og ordentlighed også opnår totaløkonomiske besparelser på helt op til 20 %. Men det kræver, at vores samarbejdspartnere i ”indkøb” hos kunden er klar til at se ud over den konventionelle indkøbsstrategi, hvor det kun handler om pris og produkt.

Tingene skal ses i en større sammen­hæng, og de totale omkostninger skal indregnes. Her kan kunderne så opnå de krævede besparelser uden at gå på kompromis med områder som kvalitet og leveringssikkerhed, som oftest er afgørende for dem, som i sidste ende skal bruge emnerne.”

Se flere nyheder

 

Her på fremtidens maskinfabrik RIVAL oplever vi nye aspekter i samarbejdet med fremtidens indkø­bere.

Det sker, når vi opnår en gensidig forståelse for og interesse i at indgå i et tættere samarbejde, så begge parter kan få en god forretning ud af samarbejdet, og kunden også kan se gevinsten i forhold til deres færdige emner.” Det fortæller indehaver Henrik Holvad og fortsætter:

”Vi har sammen med kunderne formået at løfte dialogen til et mere strategisk niveau, hvor vi ser på hele totaløkonomien i produktionen af kundens emner. Fremtidens indkøbere ved, at der findes mange andre måder end at kræve en lavere stykpris, når de skal ud og finde besparelser hos deres underleverandører. De oplever allerede væsentlige besparelser ved at indgå i et tættere samarbejde med RIVAL.”

“Det har baggrund i, at vi hos RIVAL gennem flere år har arbejdet målrettet på at blive totalleverandør til vores kunder og indgå længerevarende aftaler om serieproduktion af kundens kritiske og kostbare emner. Det har vi god succes med, fordi vores set-up, maskiner og medarbejdere passer rigtigt godt til at løse den slags opgaver, og vi kan tilbyde kunden en værdifuld og totaløkonomisk, fordelagtig løsning.”

“Hos RIVAL vil vi sjældent være konkurrencedygtige, hvis det handler om at producere et enkelt styk af et emne, og vi ”blot” skal udføre opgaven,” fortsætter Henrik Holvad. “Der hvor vores medarbejdere, processer og maskiner viser deres fulde potentiale er, når opgaven kræver noget mere, og vi kan samarbejde med kunden om at udfordre, udvikle og fintune bearbejdningen. Dermed bliver vi som samarbejdspartner udviklende frem for udførende.”

“Mange kunder ser de samme fordele og ønsker derfor at indgå i et tættere samarbejde med os både omkring indkøb og de mere produktionstekniske aspekter. Det fælles og fulde udbytte af samarbejdet mellem kunden og RIVAL opnår vi, når kunderne også har det fulde overblik og valide forecasts for deres fremtidige efterspørgsel, som de vælger at dele med os og indgår en længerevarende rammeaftale,” siger Henrik Holvad og slutter:

“På den måde kan vi ofte reducere kundens emnepriser med helt op til 20 %, hvilket er væsentligt mere end de fem procent, kunden ofte starter ud med at ”kræve”.”

Se flere nyheder

Søren Djursland er udnævnt til ny pro­duktionschef hos RIVAL.

Søren har været på RIVAL siden sommeren 2014, hvor han blev ansat i produktionstek­nisk afdeling (PTA) som projektleder. Han har gennem sin tid hos RIVAL op­bygget en stor indsigt i virksomheden, kunderne, kompetencerne og produk­tionen, hvilket er et væsentligt aktiv i jobbet som produktionschef.

”Søren har taget ansvaret på sig som ny produktionschef, og man kan mær­ke, han har solide erfaringer med sig i bagagen,” siger ejer Henrik Holvad. ”Han kender vores medarbej­dere og kunder, og han er respekteret både internt og eksternt for sit solide arbejde.”

Se flere nyheder

Maskinfabrikken RIVAL satte sig for over seks år siden et mål om at blive en foretrukket underleverandør til den krævende olie- og gasindustri og efterfølgende til store industrikunder bl.a. i forsvars- og vindmølleindustrien. Det stiller store krav til kvalitet, processer og procedurer, hvilket RIVAL har lært at leve op til. 

Vil man være underleverandør til virksomheder som Siemens, Wärtsilä og National Oilwell Varco, er der krav om certificerede processer og procedurer, garanti for ensartet kvalitet, dokumentation og leveringssikkerhed. Det ved man hos fremtidens maskinfabrik RIVAL, hvor man lever op til kravene.

Løbende til eksamen
”Vores kunder tjekker os løbende og systematisk – og netop denne eksterne audit er hver gang en eksamen for os,” siger ejer Henrik Holvad fra RIVAL. ”Den skal bekræfte, at vi fortsat har styr på håndtering af afvigelser, tegningsversioner, opmåling af tolerancer og mange andre områder, som vi skal kunne dokumentere og have faste procedurer for i vores ledelsessystem.”

Resultatet af den eksterne audit er med til at skabe et godt grundlag for samarbejdet med kundernes indkøbsafdeling, fordi de har tillid til, at RIVAL kan håndtere deres ordrer, uden det efterfølgende giver de store problemer.

Kundens sprog
Her er det også en forudsætning, at medarbejderne hos RIVAL kan tale samme sprog som kunden. ”I dag er det ikke en maskinarbejder, som taler med en maskinarbejder, og lige ordner en afvigelse hen over drejebænken,” siger Henrik Holvad. ”Vores medarbejdere skal derfor kunne arbejde med eksempelvis en kvalitetsafvigelsesrapport og dokumentere over for kunden, hvordan vi har valgt at håndtere en afvigelse. Det giver også kunden den rette dokumentation tilbage i eget system og letter dermed indkøberens arbejde.”

Vi skal lære af afvigelser
For mange maskinarbejdere kan det umiddelbart godt være en klods om benet at skulle arbejde efter faste processer og procedurer. ”Det var det nok også i starten her hos os,” fortæller Henrik Holvad. ”Men siden vores ISO certificering i starten af 2012 har vores dygtige medarbejdere forstået at tage det til sig, og de bruger det i dag meget aktivt til at blive klogere og udføre deres arbejde endnu bedre.”

“Det sker, bl.a. fordi vi i dag er rigtigt dygtige til både at dokumentere, lære af afvigelser og følge de fastlagte procedurer. Vi er nu re-certificerede fire gange af DNV GL uden afvigelser og hver gang med ros.”

Styrket produktivitet
Det omfattende arbejde med processer og procedurer har desuden medvirket til at øge produktiviteten hos RIVAL, hvor man i dag på flere områder har lært ”how to work smarter not harder”. ”Den øgede produktivitet med baggrund i netop disse områder og eksempelvis øget automatisering gennem implementering af robotter i vores produktion har samlet set en meget positiv effekt. Vores kunder kan i dag både få den fulde RIVAL-pakke med bl.a. dokumentation, kvalitet og leveringssikkerhed og deres emner til meget fornuftige priser, som samlet set kan konkurrere med såvel Østeuropa som Fjernøsten,” siger Henrik Holvad.

Markante gevinster for kunden
RIVALs kunder får dermed i dag det fulde udbytte af det omfattende arbejde med udvikling og implementering af ISO-9001 certificerede processer og procedurer og en meget stærk kvalitetsadfærd. Det betyder også, at der løbende er en tæt dialog om ordrehåndteringen og herunder eventuelle ændringer i leveringen.

”Det giver på alle måder markante gevinster hos vores kunder, fordi vi taler samme sprog, har en tæt dialog og genkendelige processer,” siger Henrik Holvad. ”Det ved vi, vores kunder værdsætter, men det er også en forudsætning for samarbejdet. Vi arbejder derfor løbende på at videreudvikle vores kvalitetsadfærd – ofte i tæt samarbejde med kunderne.”

Se flere nyheder

Maskinfabrikken RIVAL oplever ofte at skulle underskrive en NDA i forbindelse med nye ordrer. Det medfører, at der skal være styr på de interne processer og ordentlighed i alle forhold.

Maskinfabrikken RIVAL har gennem en længere årrække opbygget stor ekspertise i at producere kritiske og kostbare emner for sine kunder. Det betyder ofte også, at kunden kræver, at der underskrives en NDA (Non Disclosure Agreement) i forbindelse med opstarten af samarbejdet.

Pas på smalltalk i Brugsen
”En NDA er jo et meget forpligtende juridisk dokument om fortrolighed, og en underskrift medfører også, at alle vores medarbejdere skal være klar over, hvad det betyder,” siger ejer Henrik Holvad. ”Det er i sådanne sager på ingen måder tilladt at afsløre bare en lille flig af, hvad det er, man arbejder med, når man står over køledisken fredag eftermiddag i Brugsen.”

Fuld tillid
For medarbejderne hos RIVAL ligger det naturligt at behandle kundens ordrer med fortrolighed og eksempelvis få tildækket emner i produktionen, hvis der kommer eksterne på besøg. ”Det er for os en del af det, vi kalder ordentlighed, og det omfavner vores virksomhed helt bredt,” siger Henrik Holvad. ”Det gælder således også i forholdet til vores underleverandører. De er også en del af vores ordentlighed, så her skal vi også kunne stole på, at de lever op til vilkårene i en NDA, hvis de skal involveres i et projekt med en sådan aftale. Det har vi fuld tillid til, at de kan, og det er noget vi pointerer, når vi indgår samarbejdsaftaler med dem.”

Problemer med kopivarer
”Det er naturligvis vigtigt for vores kunder, at en NDA efterleves,” siger Henrik Holvad. ”Vi har set flere eksempler på, at virksomheder har lagt produktionen i Asien eller Østeuropa og efter en tid oplever, at der pludselig findes en kopi af deres produkt på markedet, fordi NDA’en ikke er overholdt. Det kan kunderne jo på ingen måde være tjent med, og det er endnu et godt argument for at fastolde produktionen her i landet.”

Ordentlighed øger konkurrencekraften
Fortrolighed, ordholdenhed og at behandle hinanden med respekt er alt i alt udtryk for den kultur, som er kendetegnende for RIVAL. ”Med ordentlighed i sam­arbejdet øger vi også tilliden og kan derfor spare kunden for omfattende kontrolomkostninger,” siger Henrik Holvad.

”Kontrol og opfølgning er en af de helt store udfordringer ved outsourcing af produktionen, og det koster ”kassen” i det interne regnskab. Derfor har ordentlighed, og herunder naturligvis at vi overholder en indgået NDA, en stor betydning for både kundens og vores konkurrencekraft. Det øger værdien af vores samarbejde væsentligt.”

Se flere nyheder

 

Når medarbejderne på RIVAL ser en rød palle i produktionen, ved de, her er en ordre, som haster meget. Fokus på QRM og styr på den interne planlægning giver netop mulighed for at tilbyde hurtig levering af hasteordrer uden gene for de øvrige kunder.

På RIVAL tilbyder man i dag ekstraordinær hurtig levering på hasteordre, hvilket flere kunder efterspørger og gerne vil betale ekstra for. Det fortæller produktionschef Søren Djursland. ”Vi kalder det ”Fast Track”. Et udtryk som mange også kender fra de store forlystelsesparker, hvor man betaler lidt ekstra og undgår den lange kø. Vi har valgt, at transportere disse ordrer på en rød palle i produktionen, så alle ved, her kommer en ”haster”.”

QRM-tankegang
Baggrunden for, at RIVAL kan tilbyde denne service til deres kunder er, at der er styr på den daglige planlægning i produktionen, hvor man bl.a. anvender planlægningsprogrammet Rob-Ex. ”Vi tager desuden i stigende omfang udgangspunkt i en QRM (Quick Response Manufacturing) tankegang, hvor der optimeres på den enkelte ordre fremfor den enkelte maskine,” siger Søren Djursland.
”Her budgetters desuden med en form for overkapacitet, som giver større fleksibilitet og i sidste ende en kortere gennemløbstid. Det er netop det, som giver os muligheden for at tilbyde ”Fast Track” uden gene for de øvrige kunder.”

Går ekstra mil for kunden 
Når der kommer en hasteordre er det afgørende hurtigt at få booket de rigtige medarbejdere til opgaven og få fastlagt, hvordan ordren skal køres gennem produktionen. Der er ingen tid at spilde ”Her er vores medarbejdere altid klar til at gå en ekstra mil for kunden, og de arbejder både om aftenen og i weekenden for at hjælpe vores kunder. Det gælder også ved hasteordrer,” fortæller Søren Djursland.

Hurtig levering af kritiske og kostbare emner
Hos RIVAL ved man af erfaring, at der løbende kommer hasteordrer, og at det kan blive yderst kostbart for kunden, hvis et kritisk og kostbart emne, der er behov for her og nu, ikke kan produceres straks.

”Det har vi senest oplevet med vores kunde Nilpeter, som stod med en akut udfordring, som vores medarbejdere løste hen over en weekend,” siger Søren Djursland. ”Det er yderst værdifuldt for vores kunder. Vi ved, der vil blive brug for den røde palle fremover, og vi står altid klar til at hjælpe både med de planlagte ordrer, og de som haster.”

Se flere nyheder