CSR

Hos RIVAL tager vi vores ansvar alvorligt. Det gælder også, når det handler om CSR. Ordentlighed er en grundlæggende del af vores kultur og en forudsætning for vores måde at være sammen og drive forretning på.

Vi driver derfor RIVAL i balance mellem vores miljømæssige, sociale og finansielle ansvar. Vores samfundsansvar og bæredygtighed er forankret i ledelsen. Det skal være integreret i hele forretningen. Derfor er vores ejer og adm. direktør Henrik Holvad øverst ansvarlig for området i virksomheden.

Målet er, at vi i 2030 skal have nedbragt vores CO2-aftryk med 38% ift. 2021 baseline. Midlet vil være at indføre ISO 14001 certificeret miljøledelsessystem, senest ved afslutning af Q2, 2024 samt implementering af vores grønne forretningsplan

Lad os stå sammen om bæredygtig vækst

Fem fokusområder
Vores aktive ansvarlighed betyder, vi dagligt arbejder med fokus på følgende fem prioriteringer:

Arbejdsmiljø og albuerum
Forretningsetik og ordentlighed
Socialt engagement og ansvar
Miljø og klima
Partnerskab

Vores prioriteter og indsatser har vi samlet i følgende tre verdensmål, som vi arbejder for at understøtte globalt fra et lokalt perspektiv:

Læs mere om vores udvalgte fokusområder og verdensmål herunder.

Download vores CSR-politik 

Læs vores code of conduct

Fokusområder

RIVALs styrke er i høj grad vores medarbejdere og kultur. Vi ønsker at udvikle kompetencer hos den enkelte medarbejder, ser det unikke i hvert menneske og giver den enkelte albuerum. Her tænkes ”vi” før ”jeg”, og vi står sammen om at lykkes.

Safety before Business er grundlæggende for vores forretning. Vi skal som minimum opfylde de gældende regler på arbejdsmiljøområdet, og vi stræber efter, at nye arbejdsmiljøtiltag går videre, end hvad loven foreskriver.

Vi prioriterer et sundt arbejdsmiljø og de både mentale og forretningsmæssige fordele, det giver. Øget tryghed, trivsel og overskud er de positive gevinster for alle. Men et sundt arbejdsmiljø er ikke bare noget, der implementeres fra den ene dag til den anden. Det kræver en struktureret og systematisk proces, konstant fokus og løbende tiltag.

På RIVAL har vi en meget velfungerende og aktiv arbejdsmiljøorganisation, der i samarbejde med en ekstern autoriseret arbejdsmiljørådgiver kontinuerligt arbejder på at opgradere arbejdsmiljøet for at passe godt på alle, der kommer på virksomheden samt optimere medarbejdernes trivsel og sundhed.

Vi kan hele tiden blive bedre og lære noget nyt. Derfor arbejder vi i dag meget målrettet med at se fremad og eksempelvis vurdere potentielle risici mod sikkerhed og trivsel på forhånd, så vi kan imødegå dem fremfor at ”helbrede” dem, når ulykken er sket.

Vi har hjertestarter på virksomheden og tilbyder løbende førstehjælpskurser.

Vi tager løbende temperaturen på vores arbejdsmiljø ved opfølgningssamtaler tre måneder efter ansættelse, MUS-samtaler og ikke mindst vores ugentlige fredagscafé. Vi arbejder bevidst med flere uformelle tiltag for at understøtte det stærke sociale sammenhold, eksempelvis cykelture, fredagsbar og teambuilding arrangementer – herunder bjerg-tur til Harzen og ski-ture til Østrig

Læs mere
Personalehåndbog
Arbejdsmiljøpolitik
Kulturpolitik
Efteruddannelsespolitik

Planlagte tiltag
Måling af medarbejdertilfredshed
Walk & talk i mindre grupper (fx pigegruppe)
Teambuilding-ski-tur til Østrig

Ordentlighed bruges ifølge den nudanske ordbog om den tilstand eller det forhold, at noget er i (god) orden; ordentlig tilstand; orden. Og netop dét er udgangspunktet for de værdier og den etik, vi lever efter på RIVAL. Det gælder både for samarbejdet med vores kunder, vores medarbejdere og udviklingen af RIVAL. Der må ikke herske tvivl om, hvad vores interessenter kan forvente af RIVAL.

Vi efterlever alle internationalt anerkendte menneskerettighedsstandarder og har en nultolerance-politik vedr. korruption, børnearbejde mv.
Vi går ikke efter kortsigtede, grådige eller ikke-bæredygtige løsninger, men leverer og forventer ordentlighed gennem ansvarlighed, sund fornuft og langsigtede beslutninger.
At vi er garanter for ordentlighed, har en stor betydning i det daglige arbejde både internt og eksternt. Det medfører, at både kunder og medarbejdere kan have klare forventninger om og dermed tillid til, at de beslutninger, vi træffer, er baseret på ordentlighed. Nye medarbejdere på RIVAL deltager i et introduktionsforløb, hvor vores værdier, kultur, politikker mv. gennemgås.

Vi forventer også ordentlighed fra vores leverandører, medarbejdere og kunder, så vi tilsammen kan skabe de bedste forudsætninger for et udbytterigt samarbejde. Dette defineres i vores Code of Conduct.

Læs mere
Code of Conduct
Personalehåndbog
Etiske retningslinjer

Planlagte tiltag
Ordentlighedsambassadører

Hos RIVAL er social ansvarlighed ikke bare tomme ord men et område, som har stor betydning i vores dagligdag. Derfor tager vi et aktivt ansvar, både når det drejer sig om rekruttering til branchen, uddannelse af nye lærlinge, flygtninge i nærområdet og ved at give en ny mulighed til fleksjobbere.

Vi har som oftest 4-6 lærlinge ansat, hvilket er et betydeligt antal i forhold til vores størrelse. Vi ved, hvor stor betydning det har for den enkelte lærling og for udviklingen i vores branche, at de unge mennesker kommer godt fra land med en god uddannelse inden for et område, som har deres interesse.

Vi ønsker at være en fremtrædende og ansvarlig virksomhed i lokalområdet. Vi bor i en landsby og tager store hensyn til vores omgivelser og nærmeste naboer. Vi er altid åbne for dialog og opfordrer vores medarbejdere og samarbejdspartnere til hensynsfuld adfærd.

Vi støtter løbende lokale tiltag. Vores virksomhed er åben for besøg fra vores naboer og lokale erhvervsforeninger.

Læs mere
Personalehåndbog
Etiske retningslinjer
Miljøpolitik

Planlagte tiltag
Vi støtter løbende lokale tiltag, som styrker vores lokalsamfund

RIVAL er beliggende i en landsby, og vi tager store hensyn til vores omgivelser og nærmeste naboer. Vi overholder alle gældende regler på miljøområdet. Vi foretager løbende investeringer for at minimere miljøpåvirkningerne. Skanderborg Kommune gennemfører miljøtilsyn på virksomheden hvert tredje år, og vi får altid de fineste tilbagemeldinger.

RIVALs miljøpolitik skal sikre, at vores aktiviteter planlægges og gennemføres under hensyntagen til vores medarbejdere, naboer, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere. Vores miljøpolitik skal desuden medvirke til at sikre, at RIVAL altid skal være en sund og attraktiv arbejdsplads.

Vi vil løbende forebygge, begrænse og om muligt fjerne miljøbelastningen.

Vi sorterer vores affald i metalskrot, pap, plast og restaffald for at øge muligheden for genbrug.
Vi bruger kun grøn strøm.
Vi genanvender køle-/smøremiddel i produktionen og har LED-belysning med automatisk tænd/sluk funktion. Vores arbejdstøj vaskes med svanemærket vaskemiddel.

Læs mere
Personalehåndbog
Arbejdsmiljøpolitik
Indkøbspolitik
Miljøpolitik
Etiske retningslinjer

Planlagte tiltag
Grøn omstilling og reduktion af CO2 aftryk

RIVAL har i de seneste år opbygget stærke partnerskaber med en væsentlig del af både vores kunder og leverandører. Partnerskaberne danner grundlag for en værdifuld udvikling sammen med kunderne og leverandørne – og skaber plads til nye muligheder.

RIVAL tager det fulde ansvar for komplette leverancer inkl. indkøb af materialer, bearbejdning og overfladebehandling.
Vi samarbejder med flere faste leverandører på områder som produktionsmaskiner og -værktøj, råvareindkøb og overfladebehandling.

De leverandører, vi samarbejder med, skal alle leve op til den kvalitet og leveringsevne, som RIVAL står inde for. Det sker som led i vores ansvarlige leverandørstyring, som også er del af vores CSR politik.

Vi forlanger også, at vores leverandører agerer i overensstemmelse med vores Code of Conduct.
I Code of Conduct beskrives vores krav om, at vi selv og vores samarbejdspartnere efterlever internationalt anerkendte menneskerettighedsstandarder, hensyn til miljøet, social ansvarlighed samt en nultolerance-politik for så vidt angår korruption.

Læs mere
Code of Conduct
Indkøbspolitik

Planlagte tiltag
CSR inddrages mere aktivt i vores audit med A-leverandører og tilføjes auditskemaet
CSR italesættes løbede på statusmøder med B- og C-leverandører.

Udvalgte verdensmål

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Sådan underbygges verdensmålet
Vi støtter Kræftens Bekæmpelse gennem mere end 15 år.
Vi prioriterer fysisk og psykisk velvære på arbejdspladsen og hjemme (fokus på sundhed, uddannelse, udviklingsmuligheder, ordentlighed på arbejdspladsen, respekt).

Sådan måler vi det
Sygefravær, mål max 2%

Nye tiltag
Walk and talk for alle medarbejdere i små grupper


Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændige jobs til alle

Sådan underbygges verdensmålet
Gennem vores etiske retningslinjer og Code of Conduct har vi kontinuerligt fokus på ordentlige arbejdsforhold.

Vi prioriterer en rummelig arbejdsplads (flexjob, ansættelse af flygtninge mv). Vi udvikler og effektiviserer virksomheden under hensyn til bæredygtighed, ligestilling, lige muligheder for udvikling og uddannelse.

Vi arbejder for trivsel og anerkendelse af alle medarbejdere, lavt sygefravær, bæredygtig vækst samt hensyn til lokalområdet.

Sådan måler vi det
Målsætning (procentvis – antal i forhold til samlet antal medarbejdere)
Flygtninge: 2,5% (aktuelt 6,67 %)
Flexjob: 2,5% (aktuelt 8,33 %)
Lærlinge: 5% (aktuelt 13,33 %)

Nye tiltag
Medarbejdertilfredshedsmåling
Støtter løbende tiltag som bakker op om vores lokalområde


Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene

Sådan underbygges verdensmålet
Gennem opbygning af stærke partnerskaber med vores kunder og leverandører øges produktiviteten og udbyttet for alle parter.

Vi samarbejder med Skanderborg Kommune om miljøtilsyn og ansættelse af flexjobbere, flygtninge m.v.
Vi samarbejder med de danske erhvervsskoler om uddannelse af nye industriteknikere.

Sådan måler vi det
Miljøtilsyn uden anmærkninger
Kundetilfredshedsmålinger
Tætte partnerskaber med ca. 10 nøglekunder som leverer 80% af vores omsætning
Få A-leverandører som vi alle har tætte partnerskaber med

Nye tiltag
Øget fokus på CSR og bæredygtighed i audit-/statusmøder med leverandører