Salgschef Christian Aarup har arbejdet med salg hos RIVAL gennem de sidste godt fire år. Arbejdet udvikler sig konstant og er i dag væsent­ligt mere strategisk end i 2012.

Christian har det rigtigt godt med at være del af salgsstyrken hos RIVAL. ”Det er stærkt motiveren­de, at jeg har noget rigtigt godt at komme med til kun­derne. Jeg oplever i dag, at flere og flere ønsker at ind­gå længerevarende aftaler med os, fordi de netop har samme oplevelse og på lige fod med os kan se de man­ge fordele ved mere faste aftaler,” siger Christian.

Mere målrettet arbejde
Hos RIVAL er man i dag meget præcis omkring, hvilke kunder det er, man kan tilføre mest værdi. Det handler om dem, som har behov for at få produceret avancerede emner i seri­er, hvor der er brug for RI­VALs unikke kompetencer og værdifulde sparring. ”Det har stor betydning for mit arbejde, at jeg kan gå mere målrettet efter disse kunder, og jeg har en god succesrate med at få dem i tale,” siger Christian og fortsætter:

Stort potentiale
”Der er ikke nogen tvivl om, at der er et stort potentiale for det, vi kan tilbyde. Jeg har nogle dygtige kollega­er, som kan og tør byde ind i sparring med kunderne og dermed være med til at udvikle kundernes emner. Det er der rigtig mange, som efterspørger, når de finder ud af, at muligheden eksisterer.”

God erfaring med netværk
Christian bruger også en del tid på deltagelse i net­værk, da han oplever, at det giver gode leads og værdifuldt input på fle­re områder. ”Det gælder både, når vi er på udkig efter nye underleverandø­rer og samarbejdspartnere samt nye kunder,” siger Christian. ”Jeg er eksem­pelvis med i netværk som Erhverv Skanderborg og Danish Oil & Gas Group. Her møder jeg mange, som vi både kan lære noget af og kan tilføre ny viden.”

Kompetencer før produkt

I dag gør Christian meget ud af at sælge RIVALs kom­petencer, inden han begyn­der at se på de konkrete produkter, RIVAL evt. kan hjælpe kunden med at pro­ducere. ”Det betyder også, at vi oftere og oftere kom­mer tidligere ind i kundens designproces og kan kom­me med vores input og pro­cesoptimering på eksempel­vis det produktionstekniske område,” siger Christian. ”Det er en ny måde at sæl­ge en maskinfabrik på, men det harmonerer netop med det, vi på RIVAL vil være kendte for som fremtidens maskinfabrik.”

Mød flere medarbejdere