Maskinfabrikken RIVAL har gennem de seneste år arbejdet tæt sammen med ingeniørvirksomheden R&D om produktionstekniske optimeringer af flere nye emner.

For ingeniørvirksomheden R&D har det flere gange været oplagt at inddrage RIVAL som samarbejds­partner på udviklingspro­jekter. ”Vi har ved flere lejligheder benyttet os af RIVALs kompetencer og sparring på de produktionstekniske områder i udvik­lingen af design og kon­struktion af nye emner,” siger Key Account Mana­ger Daniel Schou Jensen fra R&D. ”Da RIVAL sam­tidig allerede samarbejder med flere af vores kunder, har de ofte fra starten en rigtig god forståelse for kundens krav og forvent­ninger.”

Fælles sparring
Medarbejdere fra R&D, RIVAL og deres samarbejdskunder med mødes således løbende til spar­ringsmøder, når de samar­bejder om projekter. Her­efter arbejdes der videre med design, konstruktion og optimering af emnet.

I den proces oplever R&D, at RIVAL ofte har budt ind med værdifuld kri­tik, som løbende har med­virket til optimeringer af de produkter, der arbejdes med udvikling af – specielt på det produktionstekniske område.

RIVALs spidskompetence
Daniel Schou Jensen ople­ver således et godt udbytte af samarbejdet med RIVAL. ”Vi har rigtig stor kompe­tence hos R&D på design og konstruktion og har lige­ledes et stort indblik i det produktionstekniske,” siger Daniel Schou Jensen.

”Men hos RIVAL er spidskompe­tencen det produktionstek­niske, og derfor er de meget værdifulde sparringspart­nere for os, idet vi ønsker at stille det stærkeste hold i forhold til kunden.”

“Da RIVAL samtidig også kan arbejde med produk­tion af dele til 0-serier og prototyper på nye produk­ter, vil de ofte oparbejde værdifuld viden, som både vi og slutkunden har nytte af at anvende i den videre optimeringsproces.”

Kendetegnende for RIVAL
RIVALs salgschef Christi­an Aarup har gennem flere år fulgt samarbejdet med R&D og kunderne tæt, og han bekræfter, at det netop er i disse sparringsopga­ver, RIVAL har en stor styr­ke primært i kraft af den kompetence og den kultur, der er på RIVAL. ”Mine kol­leger kan, tør og vil byde ind med optimeringsfor­slag og forbedringer,” siger Christian. ”Vi ser mange fordele i både at samarbej­de med en ingeniørvirk­somhed som R&D samt slutkunden og derigennem medvirke til at udvikle en løsning til kunden, som er optimeret på alle områder.”

Bør inddrages tidligere
Fremadrettet kan Daniel Schou Jensen godt se flere fordele i at inddrage RIVAL tidligere i en udviklings­proces. ”Det ville give os bedre muligheder for at tage højde for de eventu­elle produktionstekniske udfordringer, vi kan støde på,” siger han og fortsæt­ter: ”Jeg er sikker på, at vi også fremover vil drage nytte af RIVAL som sam­arbejdspartner og dermed i fællesskab medvirke til, at kunderne får den bedst mulige sparring og løs­ning.”

Se flere nyheder