RIVALs betydende kunder i forsvarsindustrien stiller store krav til medarbejdere og maskiner hos RIVAL. RIVAL har netop indgået en flerårig kontrakt med en kunde om produktion af emner til Stryker køretøjet, der bruges af det amerikanske forsvar.

RIVALs nye 17 tons tunge DMG MORI NTX 2500 arbejder med ekstrem stabilitet og præcision igen, igen og igen. Sammen med KUKA-robotten fra QRS arbejdes der ubemandet i døgndrift.

Efter flere ugers indkøring orkestreret af DMG og RIVALs allerdygtigste hoveder er DMG MORI NTX 2500 og KUKA robotcellen fra Quality Robot Systems (QRS) nu klar til at producere de kritiske og kostbare emner med særligt høje tolerancer. Det foregår om aftenen og natten kun overvåget af en enkelt medarbejder.

Fire parter udtænker sammen nyt produktions-set up
Forarbejdet til produktionen af emnerne til Stryker startede op for flere måneder siden i et nytænkende samarbejde mellem RIVAL, DMG MORI, værktøjsproducenten Seco Tools og QRS.

Tidligere skulle emnerne gennem to dreje- og to fræseoperationer. I det banebrydende set-up med DMG MORI NTX 2500 og KUKA robotcellen kan hele produktionen foregå i én opspænding. Hermed reduceres både tidsforbruget og risikoen for fejl.

Reducerer behov for kvalitetskontrol
DMG MORI NTX 2500 er noget særligt. I kraft af sin vægt og størrelse samt indbyggede kølning på spindel og alle akser kører maskinen med en ekstrem præcision – også ved mange gentagelser.
”Det er væsentlige elementer, når vi skal overholde krævende tolerancer over en lang produktionsperiode. Det giver således en rigtig stor fordel ved serieproduktion af komplicerede emner til den pansrede Stryker, og understøttes af, at maskinen både kan dreje og fræse i én opspænding,” fortæller værkfører Glenn Scharling.

Væsentlig effektivisering af produktionen
Med det nye set-up forventer både RIVAL og DMG at kunne halvere produktionstiden på emnerne. ”Da vi også undgår, at et emne skal ligge og vente på en palle på næste operation, effektiviseres produktionsprocessen væsentligt,” siger Henrik Holvad. ”Det reducerer også risikoen for fejl, og effektiviserer processen med kontrolmåling af tolerancer i vores Zeiss målemaskine. Vi står således med et rigtigt stærkt tilbud til vores kunder i forsvarsindustrien, hvilket også er baggrunden for indgåelsen af den nye aftale.”

Se flere nyheder

Tirsdag i uge 43 kom chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) Generalløjtnant Flemming Lentfer sammen med flere kolleger og repræsentanter fra General Dynamics European Land Systems-Mowag (GDELS) på besøg hos RIVAL.

RIVAL har igennem de seneste år været leverandør til bl.a. GDELS og dermed til det danske forsvar. Besøget var et led i Forsvarets – og herunder FMI’s – samarbejde og dialog med forsvarsindustrien og dens leverandører.

Generalløjtnant Flemming Lentfer deltog sammen med Oberstløjtnant Carsten Hasenfuss, Major Torben Grinderslev og Major Christina Hviid Mailund i rundvisningen og dialogen på RIVAL. Det skete sammen med repræsentanter fra GDELS samt salgschef Christian Aarup og indehaver Henrik Holvad fra RIVAL.

Fin fabrik
Flemming Lentfer oplevede stor interesse fra RIVALs side under besøget og fik både indsigt og ny inspiration med hjem. ”Markedskendskab og løbende besøg ved danske virksomheder er et vigtigt aspekt i vores dialog med industrien.

Vi har behov for at opnå større viden om, hvad danske virksomheder kan tilbyde FMI og Forsvarsministeriets myndigheder,” sagde han og fortsatte: ”I har en rigtig fin fabrik – og det er så vigtigt, I holder fast i jeres mantra omkring kvalitet og leveringssikkerhed.”

Meget på spil – hver gang
RIVAL har gennem årene produceret kritiske og kostbare emner til PRIANHA P5, EAGLE 5, Leopard 2 og Ajax kampvognene.
”Også på disse opgaver ved vi, hvor vigtigt det er med 100 % fokus på kvalitet og levering til tiden. Der er rigtig meget på spil,” fortæller Henrik Holvad. ”Fejler vi med kvaliteten, kan det få katastrofale følger. Det handler om liv eller død. Det ved vores medarbejdere, og de strækker sig til det yderste for at løse opgaverne til punkt og prikke.”

Se flere nyheder

RIVAL har et rigtigt vær­difuldt samarbejde med flere virksomheder i forsvarsindu­strien, som netop efterspør­ger det, RIVAL er gode til, når det gælder produktion af kritiske og kostbare emner – gerne sy­stemleverancer i serieproduk­tion.

I hovedparten af opgaverne køres i døgndrift i produktionen på RIVAL. Her arbejder RIVALs robotter tæt sammen med de avancerede multi bearbejdningscentre. Bearbejdningsprocessen planlægges i detaljer af RIVALs medarbejdere, så der er sikkerhed for, at kundens krav til tolerancer og dokumentation altid overholdes.

Tostrenget produktionsstrategi
Også RIVALs tilbud gennem en tostrenget produktionsstrategi tiltaler kunderne i forsvarsindustrien. Her er den nuværende forretning udbygget med en vækst af nye medarbejdere, som arbejder om aftenen og natten med at producere andre emner end dem, RIVAL typisk laver i dag.

Stærke kompetencer giver fordelagtig totaløkonomi
”For kunderne er det afgørende med en effektiv produktion, som kører planmæssigt. Samtidigt sætter de stor pris på, at vi er en leverandør, som kan arbejde i mange forskelli­ge materialer, har stor teknisk indsigt, og som er god til at tilpasse sig kunden rent kom­munikationsmæssigt – også på højt teknisk niveau,” siger salgschef Christian Aarup.  ”De værdsætter, at vi kan tilbyde alle de elementer, som vi har i den fulde RIVAL-pakke, og som altid tilpasses den enkel­tes krav. Dermed står vores kunder med en yderst fordel­agtig totaløkonomi og en høj kvalitet på de færdige emner.”

Se flere nyheder

Smertefri bearbejdningsproces med ekstrem præcision

RIVALs to YCM bearbejdningscentre kører med meget stor præcision selv på snævre tolerancer. Sammen med RIVALs høje leveringssikkerhed og solide medarbejder-kompetencer var det afgørende faktorer, da RIVAL blev valgt som leverandør til bearbejdning af delkomponenter til de store fuel pots, som monteres under F-35 flyet.

RIVALs YCM bearbejdningscentre er perfekte til at bearbejde helt vildt vigtige emner, som for eksempel delkomponenter til fuel pots til jetjagere. ”Her er det afgørende for kunden, at der ikke opstår fejl. Derfor lægger både kunden og vi rigtig stor vægt på, at bearbejdningen sker med stor præcision, da det kan have fatale konsekvenser, hvis udstyret får en defekt,” siger salgschef Christian Aarup fra RIVAL.

God gennemløbstid
”På denne ordre i millionklassen har vores nye bearbejdningscentre i længere perioder kørt ubemandet, hvilket giver god gennemløbstid og udnyttelse af kapacitet” siger Christian Aarup. ”Det er en stor fordel for både kunden og os, at et grundigt forarbejde med de rigtige tegninger, software til at overføre data, high-end maskiner og kompetente medarbejdere, som kan sætte det hele på skinner, kan resultere i en bearbejdningsproces, som kører smertefrit.”

Gibbs 3D CAM minimerer fejlrisiko
For at minimere risikoen for fejl, arbejder man hos RIVAL med Gibbs 3D CAM software, som automatisk kan overføre bearbejdningsdata på et konkret emne direkte til den maskine, hvor bearbejdningen skal foretages. ”Vores kunde har forsynet os med solide data på de emner, vi skal producere,” siger Christian Aarup.

”Vi har programmeret med udgangspunkt heri og bearbejdningen bliver dermed nøjagtig, som kundens ingeniører har angivet. Det sker med mellemrum, at vi går i dialog med kunden om konkrete ændringer på tegningerne, hvis vi med vores erfaring kan se, at noget kan gøres bedre. Men som udgangspunkt kører vi nøjagtigt efter kundens anvisninger.”

Sikker bearbejdning i alle industrier
Vores nye YCM bearbejdningscentre er således perfekte til bearbejdning af kritiske og kostbare emner inden for alle industrier, hvor kravene til præcision er afgørende,” siger Christian Aarup. ”Vi har udvidet vores high-end kapacitet og kan dermed fremover bearbejde flere emner med ekstrem præcision – i højt tempo og stadig i høj kvalitet – hvilket i højere og højere grad efterspørges i vores primære kundesegmenter.”

RIVAL har i flere år samarbej­det med kunder i den danske, tyske og norske forsvarsindu­stri. De værdsætter RIVALs styrker, som ligger i at udvikle og levere emner, som er kriti­ske for kunderne, og vægter kvalitet, dokumentation, spor­barhed og leveringssikkerhed højere end laveste pris.

I tæt samar­bejde med flere underleveran­dører har RIVAL været ansvarlige for totalleverance af avancerede dele til en kampvogn. ”I den slags projekter tager vi altid det fulde ansvar for projektledel­sen,” siger salgschef Christi­an Aarup fra RIVAL. ”Dermed bliver vi kundens garant for, at leverancen lever op til de aftalte forhold, og at kunden kun har én kontakt omkring projektet.”

Stærke systemleverancer gennem netværk
Samarbejdet med kunder­ne i forsvarsindustrien viser, at det har stor be­tydning, at RIVAL kan fun­gere som systemleverandør på kundens projekter. ”Som systemleverandør har vi stor glæde af det stærke netværk af underleverandører, som vi samarbejder med primært inden for overfladebehand­ling, certificerede materialer, svejsning og research & de­velopment,” siger Christian Aarup. ”Vi har konstant fokus på at udbygge vores netværk både på salgs-og underleve­randørsiden, og her er vores medlemskab af CenSec af stor betydning.”

 

Tager det fulde ansvar
RIVAL står således i dag med værdifulde kompetencer og erfaringer, som sætter virk­somheden i stand til at løfte omfattende projekter med systemleverancer til forsvarsindustrien i samarbejde med kompetente underleveran­dører. ”Vi ved, at parametre som leveringssikkerhed, kvalitet, fuld sporhed og et tæt sam­arbejde om projekterne er afgørende for vores kunder i forsvarsindustrien,” siger Christian Aarup. ”Den viden er både vores medarbejdere og underleverandører klar til at anvende på nye projekter i industrien, hvor vi har stor tiltro til at kunne gøre en vær­diskabende forskel for kun­derne.”

Se flere nyheder

Maskinfabrikken RIVAL har fået godt fat i forsvarsindustrien, og har netop landet en ny millionordre på systemleverance af avancerede emner. Det giver travlhed i produktionen.

Den nye ordre skal leveres over de kommende år. ”Produktionen af testemnerne starter op nu her og skal køres færdig inden årsskiftet,” fortæller salgschef Christian Aarup fra RIVAL. Han har netop været i Schweiz for at forhandle de sidste ting på plads i forbindelse med ordrerne.

Kritiske emner
I løbet af dette forår har RIVAL leveret de første kritiske emner til én type militærkøretøj. Den nye ordre er på to andre unikke emner til andre militærkøretøjer.

Stærke systemleverancer
Ordrerne bekræfter, at RIVAL har fået et godt tag i forsvarsindustrien og er lykkedes med, gennem netværkssamarbejde, at kunne fungere som systemleverandør på kundens projekter, som kunderne netop værdsætter. ”Vi har her stor glæde af det stærke netværk af underleverandører, som vi samarbejder med primært inden for overfladebehandling, certificerede materialer, svejsning og research & development,” siger Christian Aarup og fortsætter:

RIVAL tager det fulde ansvar
”Vi ved, at parametre som leveringssikkerhed, kvalitet, fuld sporbarhed og et tæt samarbejde om projekterne er afgørende for vores kunder i forsvarsindustrien. Vi tager det fulde ansvar for, at projektet lever op til kundens specifikationer og forventninger – også når det gælder vores underleverandører.”

Travlhed hos RIVAL
Den nye ordre betyder også travlhed i RIVALs produktion. ”Vi er naturligvis løbende i dialog med alle vores gode, faste kunder, da det er vigtigt, at de får booket deres ordrer ind i god tid,” siger Christian Aarup. ”Vi værdsætter de langvarige  kunderelationer, fordi vi ved, det skaber stor værdi hos både kunden og RIVAL. Derfor har vores faste kunder naturligvis også primær adgang til vores kapacitet – også når der som nu er ekstra ”run” på. ”

Se flere nyheder